Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW AutoCar24H

Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów, zawieranych przez NASZ-EKO-BIZNES spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 01-793 Warszawa, przy ul. Rydygiera 8, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516623, prowadzonym przez Sąd Rejonowy miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, dalej: NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o.; która jest właścicielem Wypożyczalni Samochodów AutoCar24H.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient:
  1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 21 lat i posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz prawo jazdy od minimum 3 lat dla kategorii A, B, C, TM (w przypadku obcokrajowców – ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy) albo
  2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, potwierdzoną w odpowiednim rejestrze lub ewidencji;
 3. Upoważniony Kierowca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 21 lat i posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Klienta, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz prawo jazdy od minimum 3 lat dla kategorii A, B, C, TM (w przypadku obcokrajowców – ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy) wymieniona w umowie najmu, jako upoważniona do
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę najmu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kaucja – kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klient w chwili zawarcia Umowy najmu tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z Umowy najmu.
 6. Cennik – wykaz standardowych stawek brutto za Najem lub inne usługi i świadczenia związane z Umową najmu, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy Najmu.
 7. Pojazd – samochód stanowiący własność lub będący w posiadaniu NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o., który stanowi przedmiot Umowy najmu. Pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC lub ubezpieczenia OC i AC – zgodnie z informacją zawartą w formularzu Umowy najmu,
 8. Opłata czynszu – kwota, do zapłaty której zobowiązany jest Klienta za pełny czas trwania Umowy najmu, wynikająca z obowiązującego w dniu zawarcia Umowy najmu Cennika, płatna z góry w chwili zawarcia Umowy najmu.
 9. Faktura VAT – faktura wystawiana Klientowi za Najem Pojazdu, zawierająca w szczególności datę wystawienia, wysokość Opłaty czynszu lub innych opłat związanych z realizacją Umowy najmu, termin zapłaty i rachunek bankowy, na który zapłata winna być dokonana.

§ 2 Zasady ogólne.

 1. Warunkiem zawarcia Umowy najmu przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie zawierania Umowy najmu oraz przedstawienie przez Klienta dokumentów wykazujących spełnienie wymagań, o których mowa w treści regulaminu.
 2. Zawarcie Umowy najmu zostaje potwierdzone formularzem Umowy najmu, sporządzonym zgodnie z wzorem obowiązującym w NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o., podpisanym przez obydwie Strony Umowy najmu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Załącznik do Umowy najmu stanowią: egzemplarz niniejszego Regulaminu, Protokół Zdawczo-Odbiorczy oraz Cennik.
 3. Formularz Umowy najmu określa podstawowe warunki Umowy najmu, a jego postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W chwili zawarcia Umowy najmu Klient zobowiązany jest do zapłaty kaucji oraz pełnej Opłaty czynszu i innych opłat dodatkowych, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z Formularzem Umowy Najmu.
 5. Wydanie Pojazdu nastąpi – po zawarciu Umowy najmu i dokonaniu przez Klienta zapłaty Opłaty czynszu i kaucji – na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. Przed wydaniem Pojazdu i podpisaniem Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin Pojazdu oraz zapoznania ze stanem technicznym Pojazdu. Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu oraz stanu jego wyposażenia i akcesoriów wskazuje się w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
 6. Upoważnioną do korzystania z Pojazdu jest wyłącznie osoba wskazana w formularzu Umowy najmu jako Najemca oraz Upoważniony Kierowca. Najemcy nie przysługuje prawo do podnajmu, użyczania lub przekazywania Pojazdu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności Wynajmującego.  W przypadku stwierdzenia, że Najemca bądź Upoważniony Kierowca przekazał Pojazd osobie nieupoważnionej bądź oddał Pojazd w podnajem lub użyczenie, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu drugim. Kara płatna będzie w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej lary umownej na zasadach ogólnych.

§ 3 Obowiązki Stron Umowy najmu.

 1. NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. zobowiązany jest do:
  1. wydania Pojazdu wraz z dokumentami Pojazdu i kompletem kluczyków po zawarciu Umowy najmu i przedstawieniu przez Klienta dowodu zapłaty Opłaty Czynszu i Kaucji oraz uiszczeniu innych opłat dodatkowych, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z Formularzem Umowy najmu.
  2. zapewnienia samochodu zastępczego, o ile dysponuje wolnym samochodem, w razie wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego z udziałem wynajmowanego Samochodu. Do udostępnienia samochodu zastępczego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące najmu Samochodu.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, warunkami gwarancji producenta oraz warunkami ubezpieczenia OC lub OC/AC Pojazdu oraz ich bezwzględnego przestrzegania;
  2. posiadania przy sobie w czasie używania Pojazdu ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (w tym: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC lub OC i AC, Umowa najmu Pojazdu);
  3. dbania o stan techniczny i higieniczny wynajmowanego Pojazdu (w tym: sprawdzania stanu i uzupełnienia oleju silnikowego, płynu hamulcowego i chłodzącego, uzupełnienia płynu do spryskiwaczy, sprawdzania stanu opon i ciśnienia w ogumieniu, sprawdzania świateł drogowych, mijania i sygnalizacyjnych);
  4. do kontroli przebiegu kilometrów w celu sprawdzenia obowiązku wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zgodnie z planem obsługi Pojazdu oraz do kontroli ważności badań technicznych. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za niedopełnienie obowiązku przestrzegania terminów przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Wynajmujący ma prawo w takiej sytuacji obciążyć Najemcę kwotą kosztów, które poniesie na skutek odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej pojazdu albo odmowy wykonania usługi serwisowej oraz nałożyć Opłatę wskazaną w Cenniku. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia, wypadku lub kolizji Pojazdu, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
  5. tankowania pojazdu zgodnie ze specyfikacją w dowodzie rejestracyjnym;
  6. udostępnienia NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. wynajmowanego Pojazdu na czas przeglądu technicznego w terminie i miejscu wskazanym przez NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. (dotyczy zarówno najbliższego planowanego przeglądu technicznego wskazanego w Formularzu Umowy najmu, jak również wszelkich przeglądów technicznych, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania Umowy najmu);
  7. zabezpieczenia wynajmowanego Pojazdu przed kradzieżą, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich w czasie trwania Umowy najmu, w szczególności każdorazowo po opuszczeniu Pojazdu i w czasie jego postoju lub parkowania (w tym: każdorazowego zamykania Pojazdu oraz włączania wszystkich urządzeń antykradzieżowych, starannego zabezpieczenia dokumentów oraz kluczyków);
  8. zabezpieczenia dokumentów Pojazdu i kompletu kluczyków do Pojazdu przed kradzieżą, zgubieniem, zniszczeniem lub dostępem osób trzecich;
  9. przestrzegania postanowień Umowy najmu wynikających z niniejszego Regulaminu i formularza Umowy najmu;
  10. niezwłocznego informowania NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na stan Pojazdu, w szczególności o każdym przypadku awarii, uszkodzenia, wypadku lub kradzieży Pojazdu; Najemca nie ma prawa zlecania wykonania żadnych napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów, ani innych czynności naprawczych i obsługowych w Pojeździe bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Zgoda taka może być wydana także drogą elektroniczną (e-mail).  Upoważnionym przedstawicielem Wynajmującego jest KLAUDIA DOMASIEWICZ, tel.: 533-644-415 lub osoba przez nią wskazana. Zgłoszenie potrzeb w zakresie obsługi serwisowej, następuje w formie ustnej (telefonicznie lub osobiście) wraz z podaniem uzasadnienia (awaria, konieczność dokonania przeglądu i in.). Przedstawiciel analizuje zgłoszenie i zarządza procesem obsługi (naprawy) Pojazdu, kierując go do odpowiedniej stacji serwisowej i zlecając bezpośrednio wykonanie niezbędnych prac. Przeglądy i naprawy należy wykonywać wyłącznie w serwisach mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego na terenie całej Polski. Najemca nie ma prawa dokonywania planowej obsługi Pojazdu poza granicami Polski. Najemca nie jest upoważniony do podpisywania faktur za wykonane prace, jako „osoba upoważniona do odbioru faktury” oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Wynajmującego. Najemca ma obowiązek upewnić się, przy dołożeniu należytej staranności, że wszystkie zlecone prace zostały rzetelnie wykonane oraz podpisać protokół odbioru Pojazdu z serwisu. Najemca ma ponadto obowiązek dopilnowania aby w dokumentacji technicznej Pojazdu odnotowane zostały wszelkie wymagane przez gwaranta dane związane z wykonaniem przeglądu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego Pojazdu
  11. niezwłocznego poinformowania właściwych organów ścigania o fakcie kradzieży Pojazdu, zniszczeniu lub uszkodzenia Pojazdu, kolizji lub wypadku z udziałem Pojazdu oraz o każdym innym zdarzeniu z udziałem Pojazdu, które mogło stanowić wykroczenie lub przestępstwo w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 3. Klient nie ma prawa korzystać z Pojazdu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, właściwościami lub przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:
  1. zabronione jest przewożenie większej ilości pasażerów niż to wynika z ilości wskazanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu;
  2. zabronione jest przewożenie dzieci bez wymaganych fotelików bezpieczeństwa;
  3. zabronione jest przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. zabronione jest przewożenie zwierząt (chyba, że NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności), przedmiotów niebezpiecznych lub zagrażających innym użytkownikom ruchu drogowego;
  5. zabronione jest przekroczenie ładowności Pojazdu;
  6. zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub innych posiadających woń substancji; spożywanie posiłków oraz wyrobów alkoholowych w Pojeździe;
  7. zabronione jest holowanie Pojazdem innych samochodów;
  8. zabronione jest wykorzystywanie Pojazdu do sportów motorowych;
  9. zabronione jest zamieszczanie na Pojeździe wszelkiego rodzaju naklejek, reklam itp.;
  10. zabronione jest używanie Pojazdu do szkolenia i nauki jazdy;
  11. zabronione jest dokonywanie w Pojeździe przeróbek, zmian mechanicznych, zmian lub demontażu części lub elementów Pojazdu;
  12. zabronione jest holowanie Pojazdu, samodzielne dokonywanie napraw Pojazdu lub zlecanie do wykonania napraw innym podmiotom bez zgody NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Korzystanie z Pojazdu może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy wyjazd Pojazdu za granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym użytkowanie Pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) musi zostać uzgodniony z NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. i potwierdzony zgodą NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4  Odpowiedzialność Stron.

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w Pojeździe lub na skutek używania Pojazdu w czasie trwania Umowy najmu od chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Pojazdu przy wydaniu Pojazdu aż do chwili podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego Pojazdu przy zwrocie Pojazdu.
 2. W przypadku stwierdzenia dokonania jakichkolwiek zmian w Pojeździe oraz montażu lub demontażu jego części, akcesoriów lub poszczególnych elementów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia wyrządzonej szkody lub poniesienia kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego Pojazdu lub poniesienia kosztów utraty wartości Pojazdu na skutek zachowania Klienta. Przywrócenie do stanu poprzedniego następuje na koszt Klienta według Cennika.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia Pojazdu lub elementów wyposażenia lub akcesoriów wydanych Klientowi wraz z Pojazdem (w tym: dokumenty Pojazdu, tablice rejestracyjne, polisa OC lub OC/AC, kluczyki, wycieraczki) Klient jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. Naprawienie szkody następuje na koszt Klienta według Cennika.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe w związku z wyjazdem Pojazdu poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w Pojeździe lub na skutek używania Pojazdu w przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela, w szczególności z powodu:
  1. braku ważnego prawa jazdy kierowcy Pojazdu;
  2. użycia Pojazdy do przestępstwa, wykroczenia lub innego czynu zabronionego przez obowiązujące przepisy prawa;
  3. zbiegnięcia kierowcy Pojazdu z miejsca zdarzenia;
  4. używania lub kierowania Pojazdem po spożyciu alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  5. umyślnego uszkodzenia Pojazdu;
  6. spowodowania szkody z winy kierowcy Pojazdu;
  7. braku informacji o szkodzie w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela lub braku informacji o szkodzie odpowiednich organów ścigania.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki naruszenia przez niego przepisów ruchu drogowego, w tym ponosi odpowiedzialność za uregulowanie nałożonych na niego mandatów drogowych.
 7. NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki w Pojeździe powstałe na skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowy najmu lub przepisów obowiązującego prawa zachowania Klienta, w tym także na skutek braku spełnienia przez Klienta obowiązków wynikających z Regulaminu, Umowy najmu lub przepisów obowiązującego prawa.
 8. NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wydaniu Pojazdu powstałe na skutek okoliczności niezależnych od NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o., w szczególności na skutek braku zapłaty Opłaty Czynszu, wpłaty kaucji i innych opłat przez Klienta.

§ 5 Opłaty. Sposób i termin zapłaty.

 1. Wysokość Opłat, do zapłaty których obowiązany jest Klient, wynika z Regulaminu, Formularza Umowy najmu oraz Cennika.
 2. Klient obowiązany jest do uiszczenia:
  1. Opłaty czynszu za każdą godzinę lub dobę trwania Umowy najmu, zgodnie z postanowieniami Formularza Umowy najmu w wysokości wskazanej w Formularzu Umowy najmu;
  2. Kaucji w wysokości wskazanej w Formularzu Umowy najmu;
  3. Opłat dodatkowych, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z postanowieniami Formularza Umowy najmu;
 3. W chwili zawarcia Umowy najmu NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. wystawi fakturę VAT na kwotę obejmującą Opłatę Czynszu lub inne opłaty dodatkowe, jeżeli do ich zapłaty Klient jest obowiązany, zgodnie z postanowieniami Formularza Umowy najmu.
 4. Faktura VAT, zgodnie z wyborem Klienta, zostanie wręczona osobiście Klientowi lub przesłana drogą listowną na adres korespondencyjny Klienta lub przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.
 5. Opłata czynszu i innych opłat związanych z zawarciem i realizacją Umowy najmu nastąpi na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego wystawionych przez NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. w sposób wybrany przez Klienta – gotówką do rąk upoważnionego pracownika NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o., przelewem na rachunek bankowy NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. wskazany na fakturze VAT albo za pomocą karty kredytowej/płatniczej. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym w chwili wydania Pojazdu środki pieniężne muszą być zaksięgowane na rachunku bankowym NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o.
 6. Zapłata kaucji potwierdzona zostanie wpisaniem ustalonej kwoty w 3 pkt. 2 Umowy najmu.

§ 6 Czas trwania Umowy najmu. Wypowiedzenie Umowy najmu.

 1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony wskazany w formularzu Umowy najmu. Nie może być krótsza niż 24 godziny.
 2. Strony mogą przedłużyć czas trwania Umowy najmu o dalszy czas określony. W takim przypadku Najemca ma obowiązek zgłosić Wynajmującemu chęć przedłużenia czasu trwania Umowy najmu na co najmniej 12 godzin przed wygaśnięciem Umowy najmu.
 3. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ujawnienia wad lub usterek Pojazdu uniemożliwiających używanie Pojazdu, chyba że NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. zapewni Klientowi pojazd zastępczy.
 4. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. korzystania z Pojazdu przez osoby inne niż wskazane w treści Formularza Umowy;
  2. stwierdzenia przez NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy najmu;

§ 7 Zwrot Pojazdu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy najmu.

 1. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym, czystego, bez usterek.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu wraz z udostępnionym Klientowi wyposażeniem/akcesoriami.
 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu w dniu wygaśnięcia Umowy najmu – w dacie i godzinie wskazanej w Formularzu Umowy najmu lub rozwiązania Umowy najmu – w dacie i godzinie wskazanej przez NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy.
 4. Zwrot Pojazdu następuje w siedzibie NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. lub innym miejscu wspólnie uzgodnionym przez Strony Umowy najmu. Zwrot Pojazdu poza godzinami pracy NASZ-EKO-BIZNES  sp. z o.o. możliwy jest wyłącznie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia takiego terminu z NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. za dodatkową opłatą ustaloną według Cennika.
 5. Zwrot Pojazdu nastąpi na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, wspólnie sporządzonego przez Strony, wskazującego w szczególności: datę i miejsce zwrotu Pojazdu, stan Pojazdu, uwagi, stwierdzone szkody, podpisy Stron.
 6. W chwili zwrotu Pojazdu Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich wydanych mu dokumentów Pojazdu oraz kompletu kluczyków.
 7. W chwili zwrotu Pojazdu stan zatankowanego paliwa powinien odpowiadać wartości wskazanej w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W innym przypadku Klient zostanie obciążony kosztami uzupełnienia paliwa do wartości wskazanej w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
 8. NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. ma prawo zatrzymania kaucji w całości w przypadku kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Pojazdu z winy Klienta.
 9. W przypadku zwrotu bez uzasadnionej przyczyny Pojazdu przez Klienta przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa najmu NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. nie jest obowiązany do zwrotu Opłaty Czynszu za okres, jaki pozostał do końca trwania Umowy Najmu.

§ 8 Reklamacje.

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: imię, nazwisko i PESEL osoby zgłaszającej reklamację, określenie Umowy najmu, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem, datę i podpis reklamującego.
 2. Reklamacje można złożyć na piśmie w siedzibie NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 lub mailowo  na adres: biuro@autocar24h.pl; naszekobiznes@onet.eu
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od daty złożenia.
 4. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest złożenie dodatkowych  dokumentów, informacji przez osobę zgłaszającą reklamację, termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, liczony jest od dnia złożenia dodatkowych informacji przez osobę zgłaszającą reklamację.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z zawarciem i realizacją Umów najmu jest NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o.
 2. Klienci mają w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 4. Zawierając Umowę Najmu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy Najmu.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. a Klientami niebędącymi Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego. W przypadku kiedy Najemcą jest osoba fizyczna będąca konsumentem spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. NASZ-EKO-BIZNES sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów najmu zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia Umowy najmu.

Rent Car Warszawa Żoliborz

Naszymi Klientami są osoby fizyczne, które potrzebują samochodu na określony czas, jak również przedsiębiorcy, szukający idealnego rozwiązania na uzupełnienie firmowej floty aut. W tym przypadku najem może obejmować okres nawet trzech lat. Wynajem samochodów w Warszawie realizujemy 7 dni w tygodniu, a nasi pracownicy są dostępni dla Państwa przez całą dobę.

Wypożyczalnia samochodów Warszawa bez kaucji

Nasza wypożyczalnia samochodów w Warszawie oferuje najem bez kaucji. Czyni to ofertę atrakcyjną dla wszystkich, którzy zwracają uwagę na koszty usługi, jakie należy ponieść już na początku współpracy. Klienci mogą wybrać pojazd spośród kilku klas: B (Audi A3, Skoda Fabia, Opel Corsa), C (Skoda Rapid, Opel Astra, Ford Focus), D (Audi A4, VW Passat, Skoda Octavia), a także auta premium (Skoda Superb, Audi A6, Mercedes klasy E).

Wszystkie pojazdy posiadają niezbędne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jak również autocasco. Samochody przechodzą także regularne przeglądy techniczne, co daje gwarancję wypożyczenia pojazdu sprawnego i bezpiecznego.

Wynajem samochodu Warszawa

Wynajem samochodu w Warszawie realizujemy w siedzibie naszej firmy lub innym, ustalonym z Klientem, miejscu. Oferujemy najem na kilka dni lub dłuższy okres, w zależności od Państwa potrzeb. Dla osób poszukujących rozwiązań kompleksowych, w naszej ofercie posiadamy także wypożyczenie samochodu w Warszawie z kierowcą.

To usługa dedykowana tym Klientom, którzy chcą skorzystać z samochodu jedynie w konkretnym celu. Podróż służbowa czy dojazd na wakacje są idealnymi okazjami do wynajęcia auta z doświadczonym kierowcą. Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonych grup pojazdów, a także niezbędne doświadczenie drogowe, które gwarantuje realizację podróży w sposób komfortowy i bezpieczny.

Zapraszamy do kontaktu. Nasza wypożyczalnia aut w Warszawie zlokalizowana jest przy ul. Rydygiera 8. Aby poznać szczegóły oferty, wystarczy zadzwonić do biura i telefonicznie ustalić zasady wynajmu konkretnego modelu samochodu.

Zobacz również:

ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

Filia ul. Ruskowy Bród 102E (Białołęka)
03-289 Warszawa
+48 515 552 622
+48 533 644 415
+48 22 299 60 50